ระบบโรงเรียน ที่พ่อแม่ต้องรู้ ก่อนพาลูกเข้าเรียน

0
1021

หากเราจะแยก ระบบโรงเรียน ในประเทศไทยแล้ว ปัจจุบันไม่ใช่มีเพียงระบบของไทยเพียงอย่างเดียว เนื่องจากไทยได้มีคนต่างชาติเข้ามาอาศัยอยู่ ทำงาน และแต่งงานกับชาวไทย จึงเกิดโรงเรียนระบบใหม่เกิดขึ้นเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เรามาดูกันคะว่าไทยมีระบบโรงเรียนแบบไหนบ้าง เอาไว้เป็นทางเลือกให้บุตรหลานของท่าน

ระบบโรงเรียน1. โรงเรียนไทย อย่างที่เราคุ้นเคยกันว่าระบบโรงเรียนไทยนั้นมีด้วยกัน 2 รูปแบบ คือโรงเรียนรัฐ โดยมีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือหน่วยงานอื่นๆ เช่น องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  และโรงเรียนเอกชน โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 4 ช่วงชั้น คือระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

2. โรงเรียนนานาชาติ เป็นโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรจากต่างประเทศ มีการเรียนการสอนด้วยภาษาต่างประเทศ ส่วนนักเรียนก็มีด้วยกันหลากหลายเชื้อชาติ ซึ่งบางโรงเรียนก็รับนักเรียนที่เป็นคนไทยแท้ด้วย หลักสูตรของโรงเรียนนานาชาตินั้นอยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนหลักสูตรนานาชาติเราสามารถแบ่งได้ตามระบบของแต่ละประเทศ ได้แก่

โรงเรียนนานาชาติหลักสูตรแห่งสหราชอาณาจักร อังกฤษ และเวลส์ เป็นโรงเรียนที่ยังคงต่างเครื่องแบบนักเรียน เน้นการเรียนวิชาการตั้งแต่อนุบาล เน้นทักษะการเข้าสังคม เรียนรู้เรื่องมารยาทมากกว่าหลักสูตร เน้นการปลูกนิสัยการรักการอ่านตั้งแต่เล็กๆ นักเรียนจะใช้เวลา 2 ปีในการเรียนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งจะได้เรียนประมาณ 8-9 วิชา เป็นวิชาบังคับ 3 วิชา คือ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ นอกนั้นเป็นวิชาเลือกที่ใช้ข้อสอบที่ใช้กันทั่วโลก หากนักเรียนจะต้องการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศจะต้องเรียนต่อในระดับช่วงชั่นที่ 5 (Sixth Form) นักเรียนจะเลือกเรียนเฉพาะที่จะใช้สมัครเรียนต่อเท่านั้น

โรงเรียนนานาชาติหลักสูตรอเมริกัน ในประเทศสหรัฐอเมริกานั้น แต่ละมลรรัฐจะพัฒนาหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนการสอนของตนเอง ภายใต้มาตรฐานการเรียนรู้ และบรรทัดฐานการจัดการศึกษาระดับรัฐ และระดับชาติ ดังนั้นหลักสูตรอเมริกันในแต่ละโรงเรียน แต่ละประเทศจึงมีความแตกต่างกัน มีการกล่าวว่าหลักสูตรอเมริกันที่ใช้ในต่างประเทศจะมีมาตรฐานสูงกว่าโรงเรียนในสหรัฐอเมริกา โรงเรียนจะต้องผ่านการประเมิน และประกันคุณภาพมาตรฐาน จากองค์กรที่เป็นที่รู้จักในระดับสากล ได้แก่ Western Association of School and Colleges และ New England Association of School and Colleges สำหรับหลักสูตรอเมริกันในนั้นมีการจัดหลักสูตรที่หลากหลาย โดยเริ่มเข้าเรียนตอนอายุ 5-6 ขวบ โดยในระยะแรกจะเน้นเรื่องการเรียนรู้ผ่านการเล่น เช่น เล่นทราย ศิลปะ ปั้นแป้งโดว์ จากนั้นจึงค่อยเริ่มเรียนแบบวิชาการในระดับชั้นที่สูงขึ้น

โรงเรียนนานาชาติหลักสูตร International Baccalaureate (IB) เป็นระบบการศึกษาที่นำหลักสูตรจากทั่วโลกมาผสมผสานกัน จนกลายเป็นหลักสูตรที่จัดตั้งโดย  International Baccalaureate Organization(IBO) ซึ่งเป็นระบบที่ได้รับการยอมรับในการเข้ารับการศึกษาต่อในมหาวิทยาลับหลายๆแห่ง ไม่ว่าท่านจะเรียนในโรงเรียนระบบนี้ที่ประเทศไหนก็ตามก็จะได้มาตรฐานเดียวกัน โดยจะแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตร IB จะมุ่งเน้นพัฒนาทักษะการเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมทั้งภายใน และภายนอกห้องเรียน กระตุ้นธรรมชาติความอยากรู้อยากเห็นของเด็ก ให้แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ

โรงเรียนนานาชาติหลักสูตรสิงคโปร์ การเรียนจะเน้นวิชาการกว่าโรงเรียนนานาชาติแบบตะวันตก มีการเรียนการสอนด้วยกัน 3 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และภาษาจีน รับเด็กเข้าเรียนตั้งแต่อายุ 2 ขวบครึ่ง

3. โรงเรียนระบบทางเลือก เป็นการเรียนการสอนที่ปรับให้เหมาะกับผู้เรียน รวมทั้งหลักสูตรและการวัดผล เน้นพัฒนาทางทักษะของเด็ก พาเด็กไปเรียนรู้นอกห้องเรียน เช่น การปลูกข้าว ดำนา เลี้ยงสัตว์ หรือจะเป็นการสอนที่เน้นเกี่ยวกับศาสนา

เราจะเห็นได้ว่ามีโรงเรียนให้เลือกเรียนหลายระบบ แต่ ระบบโรงเรียน ไหนจะเหมาะกับลูกของท่าน ก็ต้องพิจารณาหลายอย่าง อย่างน้อยก็ต้องดูว่า เหมาะกับการดำรงชีวิตของครอบครัวและตัวของเด็กเอง