Work Permit ใบอนุญาตทำงาน เอกสารสำคัญในการทำงานต่างประเทศ

0
1170

ปัจจุบันการเดินทางที่ง่ายในการเชื่อมต่อประเทศต่างๆ ทำให้ผู้คนสามารถเดินทางไปทำงานประเทศที่ต้องการได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทย หรือคนไทยที่เดินทางไปทำงานประเทศต่างๆ วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Work Permit หรือ ใบอนุญาตทำงาน เอกสารสำคัญของชาวต่างชาติที่จะต้องเดินทางไปทำงานที่ประเทศอื่นๆ ไม่ว่าจะเพื่อทำธุรกิจ ประกอบกิจการ หรือไปเป็นลูกจ้างตามระยะเวลาที่กำหนด โดยนายจ้างในแต่ละประเทศจะเป็นผู้ดำเนินการขอให้ จากกระทรวงแรงงานของแต่ละประเทศ เพื่ออนุญาตให้สามารถรับลูกจ้างต่างชาติทำงานได้ เมื่อเอกสารหมดอายุต้องต่อใหม่ทันที และหากเปลี่ยนที่ทำงานเปลี่ยนนายจ้างก็ต้องดำเนินการขอ Work Permit ใหม่

Work Permit

VISA กับ Work Permit ต่างกันอย่างไร

VISA (วีซ่า) หรือการตรวจลงตรา เป็นเอกสารแสดงการอนุญาตให้อยู่ในประเทศนั้นเป็นการชั่วคราว ด้วยเหตุต่าง ๆ เช่น ท่องเที่ยว การทำงาน ศึกษาเล่าเรียน เป็นต้น โดยทั่วไปออกให้โดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

Work Permit หรือใบอนุญาตทำงาน เป็นเอกสารที่ออกให้เพื่อแสดงว่าได้รับอนุญาตให้ทำงานได้ ต้องใช้ประกอบกับวีซ่าทำงาน หรือวีซ่าอื่นๆ ที่อนุญาตให้ทำงานได้ ออกให้โดยหน่วยงานที่ดูแลด้านแรงงานและการจ้างงานในประเทศนั้น เช่น ประเทศไทยก็ออกโดยกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติของคนต่างด้าวที่จะขอ Work Permit

 • คนต่างด้าวที่มีถิ่นที่อยู่ราชอาณาจักรหรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง (NON-IMMIGRANT) โดยมิใช่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยวหรือผู้เดินทางผ่าน (TOURIST/TRANSIT) ซึ่งจะขออนุญาตทำงานในครั้งแรก หรือเมื่อใบอนุญาตเดิมขาดต่ออายุจึงขอใหม่
 • มีความรู้และความสามารถในการทำงานตามที่ขออนุญาต
 • ไม่เป็นบุคลวิกลจริตหรือมีจิตฟั้นเฟือนไม่สมประกอบ ไม่เป็นผู้เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อน วัณโรคในระยะสุดท้าย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการอันเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง โรคพิษสุราเรื้อรัง และ โรคซิฟิลิสในระยะที่ 3
 • ไม่เคยต้องโทษจำคุกในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง หรือกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าวภายในระยะเวลา 1 ปี ก่อนวันขอรับใบอนุญาต

หลักเกณฑ์ การขอใบอนุญาตทำงาน ประเภทบริษัททั่วไป

 • บริษัทต้องมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาท ต่อ คนต่างชาติหนึ่งคน
 • คนต่างด้าวต้องไม่เป็นบุคคลต้องห้าม
 • ต้องเป็นอาชีพที่ไม่ต้องห้าม และมีความจำเป็นในการว่าจ้าง
 • คนต่างด้าวต้องได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว

เอกสารประกอบการยื่นคำขอ Work Permit

 • หนังสือเดินทาง พร้อม วีซ่า NON-B
 • หลักฐานการศึกษาและใบผ่านงาน
 • ใบรับรองแพทย์ (ไม่เกิน 6 เดือน)
 • รูปถ่าย 3 x 4 CM จำนวน 3 รูป
 • หนังสือรับรองบริษัท
 • บัญชีรายชื่อคนต่างด้าว
 • งบดุลฯ และกำไรขาดทุน
 • แบบนำส่งเงินสมทบประกันสังคม
 • แบบ ภพ. 30
 • แบบคำขอตามที่กรมฯ กำหนด

Work Permit ยื่นขอได้ที่ไหนบ้าง

สถานที่ติดต่อยื่นคำขอ ให้ดำเนินการ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสถานที่ทำงานของผู้ยื่นคำขอ ดังนี้

 • กรุงเทพมหานคร ติดต่อ สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว ชั้น 2 กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
 • ในส่วนภูมิภาค/ต่างจังหวัด ติดต่อ สำนักงานจัดหางานจังหวัดตามที่สถานประกอบการตั้งอยู่

บริษัทรับทํา Work Permit ให้ชาวต่างชาติ

ปัจจุบันการขอ Work Permit ไม่มีอะไรยุ่งยากแล้ว มีบริษัทรับทำ ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) และ วีซ่าธุรกิจ (Visa Non-B) แบบครบวงจรสำหรับชาวต่างชาติ สะดวกสบายมาก สามารถคลิกดูรายละเอียดได้ที่นี่ https://www.wonderfulpackage.com/article/v/1094/